Hosgeldiniz.... AyMaRaLCaN Bilgi Paylasim Platformuna..... Cay Isterseniz ( Hayali Büfe ) Smile Sagda Büfemiz Var Buyurun Bir Bardak Alin Afiyetle Icin Seker Bitmis ise Lütfen Zile Tiklayin Servisimiz Yardimci Olacaktir..... ..Keyifli Seyirler Dilerim Smile Bye ...
Yazar ---- > Wink AyMaRaLCaN 
AnasayfaGüncel KonularGaleriSSSAramaKayıt OlGiriş yap
En son konular
»  Acilinden Kaciyorum ...Görüsmek Umudu Ile <---- Bye
Cuma Ara. 14, 2012 7:05 am tarafından AyMaRaLCaN

» Bir Sarkisin Sen
Cuma Ara. 14, 2012 7:03 am tarafından AyMaRaLCaN

» MerHaba MerHaba :)
Cuma Ara. 14, 2012 6:58 am tarafından AyMaRaLCaN

» Azerbaycan Yemekleri,Azerbaycan Yemek Kültürü,Azerbaycan Mutfağı
Cuma Ara. 14, 2012 6:49 am tarafından AyMaRaLCaN

» ORHAN AFACAN SIIRLERI Tas Atan Cocuklar
Cuma Kas. 30, 2012 7:48 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Bu Mezarda Bir Garip Var
Cuma Kas. 30, 2012 3:51 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Bizden Geriler (Gam Kasavet)
Cuma Kas. 30, 2012 3:49 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Benim Hayatım
Cuma Kas. 30, 2012 3:48 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Babasını (Bir Fakirin Hatırını)
Cuma Kas. 30, 2012 3:46 am tarafından AyMaRaLCaN

Tarıyıcı
 Kapı
 Indeks
 Üye Listesi
 Profil
 SSS
 Arama
Istatistikler
Toplam 7 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: AyBüke

Kullanıcılarımız toplam 28063 mesaj attılar bunda 19753 konu
Arama
 
 

Sonuç :
 
Rechercher çıkıntı araştırma
Similar topics
Sosyal yer imi
Sosyal yer imi digg  Sosyal yer imi delicious  Sosyal yer imi reddit  Sosyal yer imi stumbleupon  Sosyal yer imi slashdot  Sosyal yer imi yahoo  Sosyal yer imi google  Sosyal yer imi blogmarks  Sosyal yer imi live      

www.ay-maral-can.forum-aktiv.com

Sosyal bookmarking sitesinde adresi saklayın ve paylaşın
En bakılan konular
Azerbaycan Bayragi
Çok Güzel Kalp Resimler,i Güller ve Kalpler,
Türkmenistan (3) - Türkmen İsimleri
Xürremiler Herekatı ve Babek
Acilinden Kaciyorum ...Görüsmek Umudu Ile <---- Bye
Bir Sarkisin Sen
MEN TELESMİREM Semed Vurgun ..1954
Radyo icin Tema Resimleri Resimler Resim
MerHaba MerHaba :)
ŞİİR DİNLETİSİ SUNU METNİ

Paylaş | 
 

 Bu Adam Kimin Ahını Aldı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Bu Adam Kimin Ahını Aldı   Perş. Ara. 02, 2010 3:47 am

Bu adam ki­min âhı­nı al­dı?..


An­ne­min tek gö­zü gör­me­yen, eli ve aya­ğı ço­lak bir am­ca­sı var­dı. Ço­cuk­lu­ğun­da su­çi­çe­ği çı­kar­dı­ğı için bu ha­le gel­miş­ti. El­bet­te onun sa­kat­lık­la­rı de­ğil­di be­ni si­nir­len­di­ren. Çok da­ğı­nık bi­riy­di. Onun ka­dar so­rum­suz onun ka­dar vur­dum­duy­maz bi­ri­ni gör­me­dim.
Dün­ya yan­sa bir kal­bur sa­ma­nı yan­maz­dı. Bu de­re­ce gam­sız­dı. Ara­da bir bi­ze mi­sa­fir gel­di­ği za­man evi­mi­ze gir­mek, yü­zü­nü gör­mek is­te­mez­dim. Ço­cuk­la­rı bi­le ba­ba­la­rı­na pek il­gi gös­ter­mez­di. Ay­lar­ca or­ta­dan kay­bol­sa “Ne­re­de bu adam, öl­dü mü kal­dı mı?” di­ye de kim­se me­rak­lan­maz­dı.
Ne en­te­re­san ki her­ke­se bir şey olur­du da ona bir şey ol­maz­dı. Gam­sız­lar hep mi böy­ley­di Al­lah’ım?
Ama onun ni­çin böy­le düş­kün ol­du­ğu­na, ni­çin bu de­re­ce ze­lil bir ha­yat sür­dü­ğü­ne ve on­dan kim­se­nin ni­çin hoş­lan­ma­dı­ğı­na bir tür­lü ak­lım er­mi­yor­du.
Evi oca­ğı mı yok­tu? Ar­sa­sı, tar­la­sı mı yok­tu?
Yo­o, her­kes gi­bi onun da evi oca­ğı, ye­te­ri ka­dar ma­lı mül­kü var­dı. Öy­ley­se bu adam bir lok­ma­ya muh­taç hal­de ni­çin ka­pı ka­pı do­la­şı­yor, ta­bir ye­rin­dey­se sü­rü­nü­yor­du?
“Ah” al­mış di­yor­lar­dı... Pe­ki, bu “ah” ney­di? Bil­di­ğim bir şey var­sa, bu ah genç yaş­ta ve­fat eden ha­nı­mı­nın âhı ol­ma­lıy­dı.
Yıl­lar geç­miş, he­pi­miz bü­yü­müş ço­luk ço­cu­ğa ka­rış­mış­tık. Bir gün yi­ne an­ne­mi zi­ya­re­te git­miş­tim. Bak­tım Rı­fat Am­ca yi­ne biz­de. An­nem bir si­ni içe­ri­sin­de önü­ne yi­ye­cek bir şey­ler ge­tir­miş. Tek ba­şı­na ze­lil bir hal­de on­la­rı yi­yor.
Dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ke­sin­lik­le di­len­ci zan­ne­der­si­niz. Üs­tü ba­şı öy­le ya­ni... Yi­ne de bel­li et­me­dim.
“Hoş gel­din” de­dik­ten son­ra içe­ri geç­tim. O gi­de­ne ka­dar da ya­nı­na çık­ma­dım. An­nem ne de ol­sa am­ca­sı di­ye onu sa­yı­yor, say­gı­da ku­sur et­me­me­ye ça­lı­şı­yor­du. Ama onun ni­ye bu ha­le gel­di­ği­ni, ni­çin ço­luk ço­cu­ğu­nun da­hi onun­la il­gi­len­me­di­ği­ni an­lat­mak is­te­mi­yor­du.
An­ne­min ha­li­ne ba­kı­yor­dum. San­ki or­ta­da bir suç bir ka­ba­hat var­dı da onu bi­zim­le pay­laş­mak is­te­mi­yor gi­biy­di.
O git­tik­ten son­ra de­dim ki an­ne­me:
-Bu adam se­nin am­can ola­bi­lir. Ama ben de se­nin kı­zı­nım. Bu ada­mın “ah” al­dı­ğı­nı ni­çin an­lat­mı­yor­sun?
-Kı­zım ara­dan geç­miş bel­ki yir­mi otuz se­ne... İşi­ne bak­sa­na sen.
-Bak­mı­yo­rum! Za­ten ne za­man ak­lı­ma gel­se öğ­re­ne­ce­ğim di­yor­dum. Şim­di tam za­ma­nı iş­te.
-Ne­yin tam za­ma­nı?
-Rı­fat Am­ca ne ah al­mış da böy­le ol­muş? Bu­nu ba­na an­lat­ma­nın tam za­ma­nı.
An­nem ken­di ai­le­si­nin hiç­bir ha­ta­sı­nı gös­ter­mek is­te­me­yen “mik­ro mil­li­yet­çi” tarz­da ka­dın­dı. Oy­sa baş­ka­la­rı hak­kın­da en ufak bir ku­su­ru da­hi di­le ge­tir­mek­ten çe­kin­mez­di. Ben de onun bu tu­tu­cu­lu­ğu­na if­rit olu­yor­dum. De­dim ki:
-Bak an­ne sen an­lat­ma­san da bu sır­rı bir gün öğ­re­ne­ce­ğim. Yok­sa bir ka­ba­hat var da sen de or­tak mı­sın?
-Aa­a üs­tü­me iyi­lik sağ­lık. Onu da ne­re­den çı­kar­dın sen?
-Se­nin böy­le sır sak­lar gi­bi sus­kun­lu­ğun­dan...
As­lın­da an­ne­mi ko­nuş­ma­ya zor­la­mak is­ti­yor­dum. Ni­ha­yet an­lat­ma­ya baş­la­mış­tı iş­te:
-Ama asıl ka­ba­hat Gü­la­zer Yen­ge’nin ağa­bey­le­ri­nin, de­di.
Gü­la­zer Yen­ge de­dik­le­ri, Rı­fat Am­ca’nın genç yaş­ta ölen ha­nı­mıy­dı. An­ne­me dik­kat et­tim. Bey­nin­de olay­la­rın bir film şe­ri­di gi­bi can­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı his­set­tim. De­vam et­ti ya­vaş ya­vaş an­lat­ma­ya:
“Rı­fat Am­ca­nın tek gö­zü gör­me­di­ği ko­lu ba­ca­ğı ço­lak ol­du­ğu için kim­se ona kız ver­mek is­te­mi­yor­du. Bir gün hiç umul­ma­dık bir şans çık­mış kar­şı­sı­na. Ma­hal­le kom­şu­su yaş­lı ka­dı­nın Trab­zon’da ye­ğen­le­ri var­mış. İki oğ­lan iki kız. Ne prob­le­mi ya­şa­mış­lar bi­le­mi­yo­rum ama ağa­bey­le­ri kız­la­rı da alıp şe­hir­den göç et­me­ye ka­rar ver­miş­ler.
Gel gör ki kız­lar­dan bi­ri ev­li ve bir ço­cuk­lu evin­de de mut­luy­muş.
-Ee­e?
-Ama ağa­bey­le­ri­ne laf an­la­ta­bi­lir mi? O gün­ler öy­le... Vic­dan­sız ağa­bey­le­ri kız kar­deş­le­ri­ni de ko­ca­sın­dan bo­şan­dı­rıp alıp ge­tir­miş­ler. Genç ka­dın iki gö­zü iki çeş­me ağ­lı­yor­muş. Hem ko­ca­sın­dan hem ço­cu­ğun­dan ay­rı kal­mış ko­lay mı?
“Bu ne bi­çim saç­ma­lık an­ne?” de­mi­şim... Me­ğer ge­ri­de da­ha ne be­te­ri var­mış..

alinti
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: Bu Adam Kimin Ahını Aldı   Perş. Ara. 02, 2010 3:48 am

Böy­le vic­dan­sız­lık o­lur mu
Bir gö­zü gör­me­yen, eli ko­lu ço­lak olan ama vur­dum­duy­maz­lı­ğı se­be­biy­le kim­se ta­ra­fın­dan is­ten­me­yen an­ne­min Rı­fat Am­ca­sı­nın al­dı­ğı ahı an­la­tı­yor­du an­nem...

Me­ğer otur­duk­la­rı ma­hal­le­de­ki kom­şu­la­rı se­bep ol­muş. Trab­zon’da ya­şa­yan iki ye­ğe­ni kız kar­deş­le­riy­le bir­lik­te göç et­me­ye ka­rar ver­miş, ge­lir­ken kız kar­deş­le­ri­ni de bir­lik­te ge­tir­mek is­te­miş­ler. Ne var ki kız­lar­dan bi­ri ev­li ve bir ço­cuk­luy­muş.
Ama vic­dan­sız ağa­bey­le­ri kız kar­deş­le­ri­ni de zor­la ko­ca­sın­dan ve ço­cu­ğun­dan ayı­rıp bir­lik­te ge­tir­miş­ler. Ama ki­min­le ev­len­di­re­cek­le­ri­ni bi­le­mi­yor­lar­mış.
İş­te bu es­na­da Rı­fat Am­cam­la­rın kom­şu­su ka­dın çöp­ça­tan­lı­ğa gi­riş­miş. De­miş ki Rı­fat Am­cam­la­rın ai­le­si­ne:
-Böy­ley­ken böy­le... Trab­zon’dan ge­len ye­ğen­le­ri­min bir kız kar­deş­le­ri var­dır. Ko­ca­sın­dan ayı­rıp bu­ra­ya ge­tir­miş­ler­dir. Şim­di onu ev­len­dir­mek ve bu sı­kın­tı­dan kur­tul­mak is­ti­yor­lar.
Bu ne vic­dan­sız­lık­tır an­la­mak müm­kün de­ğil. Ama ay­nıy­le va­ki bir olay­dır.
Rı­fat Am­ca­mın ai­le­si so­ru­yor.
-Pe­ki bu­nu bi­ze ni­ye an­la­tı­yor­sun?
-Kız iş­te fır­sat de­ğil mi? Si­zin Rı­fat’ı ev­len­di­rin bu kız­la.
-İyi de bir gö­zü gör­mez, eli aya­ğı ço­lak bi­ri­ne va­rır mı bu kız?
-Ora­sı­nı ben an­la­mam. Ama eli yü­zü düz­gün. Elin­den iş ge­lir, ağ­zı var di­li yok bir ka­dın­ca­ğız...
-Kaç ya­şın­da?
-Da­ha on do­kuz ya­şın­da...
-Be­be­ği de var mı?
-Var ama ba­ba­sı be­be­ği ver­me­miş. Ya­ni ço­cuk­tan ay­rı...
Kom­şu ka­dın bu bil­gi­le­ri ver­dik­ten son­ra git­miş. Bu kez am­cam­la­rın ai­le­si­ni al­mış bir dü­şün­ce. Ken­di ara­la­rın­da ko­nu­yu gö­rüş­müş­ler. Bu kı­zın de­ğil her­han­gi bir kı­zın nor­mal şart­lar­da bir gö­zü gör­me­yen eli aya­ğı ço­lak bi­riy­le ev­len­me­si müm­kün olur mu? Ol­maz.
Ama bu kız­ca­ğı­zın ana­sı ba­ba­sı yok. Ağa­bey­le­ri de bir şe­kil­de ev­len­sin de na­sıl olur­sa ol­sun dü­şün­ce­sin­de. Öy­ley­se bu kı­zı ka­çır­ma­ya­lım.
Ne ya­pa­lım ne ede­lim der­ken, iç­le­rin­den bi­ri gü­ya bir kur­naz­lık dü­şün­müş. De­miş ki:
-Ben bul­dum?
-Söy­le?
-Rı­fat’ın ha­la­sı­nın oğ­lu yok mu?
-Ee­e?
-Ya­kı­şık­lı, genç, dal­yan gi­bi oğ­lan...
-İyi de oğ­lum, biz bu kı­zı Rı­fat’a ala­ca­ğız. Ha­la­sı­nın oğ­lu­nun bu­ra­da ne işi var­dır?
-Ya siz an­la­ma­dı­nız mı hâ­lâ? Kı­zı kan­dı­ra­ca­ğız. Dü­nür ol­ma­ya gi­dil­di­ğin­de “Sen bu­nun­la ev­le­ne­cek­sin” di­ye­ce­ğiz. Kız ki­min adı­nın Rı­fat ki­min de­ğil ne bi­le­cek.
-Ya son­ra ne ola­cak?
-Ca­nım ne ola­cak? Za­ten ko­ca­sın­dan ay­rıl­mış dul bir ka­dın de­ğil mi? Ger­dek ge­ce­si kar­şı­sın­da bi­zim Rı­fat’ı bu­la­cak. Bir­kaç gün son­ra da alı­şır gi­der...
An­nem bun­la­rı an­la­tır­ken utan­cın­dan ter­li­yor, ben ise öf­ke­den tit­ri­yor­dum. Bir in­san, böy­le­si ha­ya­ti bir ko­nu­da kan­dı­rı­lır mıy­dı? Bu al­çak­lı­ğı han­gi vic­dan ka­bul eder­di? Ken­di oğ­lu ev­le­ne­bil­sin di­ye bu vic­dan­sız ai­le, bir baş­ka­sı­nın kı­zı için bu şe­ref­siz­li­ği na­sıl re­va gö­rür­dü?
An­nem an­lat­ma­ya de­vam edi­yor­du. Ai­le­ye su­nu­lan bu vic­dan­sız pla­na, Rı­fat Am­ca­mın ai­le­si “Ol­maz böy­le şey!” di­ye red­det­miş miy­di?
Ma­ale­sef ha­yır... Bu pla­nı ka­bul et­miş­ler ve uy­gu­la­ma­ya da ra­zı ol­muş­lar­dı. Bu­nun üze­ri­ne kom­şu­la­rı ka­dı­na ha­ber ver­miş­ler­di:
-Kı­zın ağa­bey­le­ri­ne söy­le. Ken­di­le­ri­ne dü­nür ge­le­ce­ğiz. Yal­nız böy­ley­ken böy­le. Ev­le­ne­ce­ği kim­se ola­rak, bi­zim oğ­la­nın ha­la­sı­nın oğ­lu­nu gös­te­re­ce­ğiz.
O kom­şu ka­dın da ay­nı vic­dan­sız­lık­la bu pla­na “evet” de­miş ve adı Gü­la­zer olan ka­dın­ca­ğı­zın ağa­bey­le­ri­ne dü­nür­cü­le­rin ol­du­ğu­nu ha­ber ver­miş­ti. İn­sa­nın için­den, keş­ke ağa­bey­ler ra­zı ol­ma­sa di­ye­si ge­li­yor. Ama ken­di­le­ri göç et­ti­ği için ba­cı­la­rı­nı da göç et­tir­mek gi­bi bir ze­kâ­ya sa­hip olan iki ak­lı­ev­vel­den böy­le­si bir dav­ra­nış bek­le­ne­bi­lir mi?
Ma­ale­sef ha­yır... Do­la­yı­sıy­la, bir tek Gü­la­zer’in ha­be­ri ol­ma­yan bu al­dat­ma­ca dü­nür­lük­te her­kes ro­lü­nü oy­na­mış. Hem de yü­re­ği hiç sız­la­ma­dan.
Son­ra Gü­la­zer’e usu­len sor­muş­lar:
-Na­sıl be­ğen­din mi?
Ka­dın­ca­ğız, gös­te­ri­len gen­cin eli yü­zü de düz­gün olun­ca, sırf za­lim ağa­bey­le­rin­den kur­tul­mak için “pe­ki” de­miş. Ne bil­sin as­lın­da o genç­le ev­len­di­ril­me­ye­ce­ği­ni?
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: Bu Adam Kimin Ahını Aldı   Perş. Ara. 02, 2010 3:48 am

“Ah a­lan if­lah ol­maz”


Bir gö­zü gör­me­yen, e­li ko­lu ço­lak an­ne­min Rı­fat Am­ca­sı­nın na­sıl ev­len­di­ril­di­ği­ni, ev­len­di­ri­le­cek o­lan ka­dın­ca­ğı­zın bir baş­ka gen­ci gös­te­re­rek na­sıl kan­dı­rıl­dı­ğı­nı an­lat­ma­ya de­vam e­di­yor­du an­nem.
­Me­ğer Gü­la­zer i­sim­li ka­dın­ca­ğı­zı Rı­fat Am­cam i­le ev­len­dir­mek i­çin, a­i­le­den e­li yü­zü düz­gün bir baş­ka er­ke­ği gös­ter­miş­ler. A­ğa­bey­le­ri ta­ra­fın­dan, ön­ce­ki ko­ca­sın­dan zor­la a­yı­rıp Sam­sun’a ge­ti­ri­len za­val­lı ka­dın i­se “A­ğa­bey­le­ri­nin e­lin­de o­yun­cak ol­mak­tan kur­tul­mak” ü­mi­diy­le, e­li yü­zü düz­gün bu genç­le ev­len­me­yi ka­bul e­di­yor.
A­ma kan­dı­rıl­dı­ğın­dan ha­be­ri yok. O za­man be­le­di­ye­ye mü­ra­ca­at ge­rek­mi­yor muy­muş? Ya da bir a­yak­la­rı köy­de ol­du­ğu i­çin köy muh­tar­lı­ğın­da mı hal­let­miş­ler bi­le­mi­yo­rum a­ma ka­dın­ca­ğı­zı, gör­dü­ğü genç­le de­ğil de Rı­fat a­dın­da­ki bir gö­zü kör, e­li a­ya­ğı ço­lak bi­ri­si i­le res­mi o­la­rak ni­kah­la­yı­ver­miş­ler.
­Di­ni a­çı­dan bu ni­kah sa­hih o­lur mu o­nu da bi­le­mi­yo­rum a­ma res­mi­yet­te Gü­la­zer- Rı­fat’ın ev­li­li­ği ger­çek­leş­miş.
O ge­ce kar­şı­sın­da o gen­ci bek­ler­ken, bir gö­zü kör, e­li a­ya­ğı ço­lak bi­ri­ni gö­ren Gü­la­zer çığ­lı­ğı ba­sı­yor. A­ma Rı­fat, sus­ma­sı­nı ve ken­di­si­ni din­le­me­si­ni söy­lü­yor.
­Gü­la­zer ü­zün­tü ve kor­ku­dan tir tir tit­re­mek­te. Film­ler­de bi­le böy­le­si al­çak­lık gö­rül­mez. O­na kan­dır­ma­ca dü­nür­lü­ğü an­la­tıp di­yor ki:
-­Bun­dan bir tek se­nin ha­be­rin yok­tu.
­-A­ğa­bey­le­rim de bi­li­yor­du öy­le mi?
­-E­vet... Hep­si­nin ha­be­ri var.
­Ne söy­le­ne­bi­lir ki? Bir ça­re­siz ka­dın, ken­di öz a­ğa­bey­le­ri ta­ra­fın­dan böy­le a­cı­ma­sız bir şe­kil­de ge­lin e­di­le­bi­li­yor i­se e­lin a­da­mı­na ne söy­le­nir ki?
­Ta­bi­i bu­gün i­çin in­sa­nın ak­lı­na is­yan do­lu tep­ki­ler ge­li­yor. “Ha­yır de­sin! Po­li­se git­sin! Mah­ke­me­ye ver­sin!”
A­ma o yıl­la­rın in­sa­nı o ka­dar ar hayâ sa­hi­bi, o ka­dar i­çi­ne ka­pa­lı, o ka­dar ça­re­siz ki...
­Sa­de­ce i­ki gö­zü i­ki çeş­me ağ­lı­yor ka­de­ri­ne... Ve za­val­lı Gü­la­zer yen­gem o ge­ce sa­ba­ha ka­dar ö­ğü­re ö­ğü­re i­çi dı­şı­na çı­kı­yor. Ken­di­si is­ya­nı­nı e­de­bin­den bas­tır­sa bi­le bey­ni­ne ka­bul et­ti­re­mi­yor bu al­çak­lı­ğı...
İş­te ah bu­ra­da... O­nun bu ha­li, ne Rı­fat Am­ca de­di­ği­miz ruh­suz a­da­mın u­mu­run­da, ne kay­na­na­sı o­la­cak ben­cil a­na­sı­nın, ne de o­nu ön­ce­ki e­şin­den a­yı­rıp ken­di­le­ri­nin pe­şin­den sü­rük­le­ye­rek bu­ra­la­ra ge­ti­ren ve böy­le re­zil bir al­dat­ma­ya göz yu­man vic­dan­sız a­ğa­bey­le­ri­nin...
­Gün­ler­ce ye­me­den iç­me­den ke­si­li­yor Gü­la­zer Yen­ge... Ha­ya­ta kü­sü­yor a­de­ta... Ön­ce­ki ev­li­li­ğin­den o­lan ço­cu­ğu­nun has­re­ti bir yan­dan, da­ğı­lan mut­lu yu­va­sı­nın ü­zün­tü­sü bir yan­dan, bir de böy­le­si bir al­dat­may­la kör ve ço­lak bi­ri­ne ve­ril­me­si­ni bir yan­dan i­çi­ni ke­mi­ri­yor bir kurt gi­bi...
Üs­te­lik öy­le de gü­zel, öy­le de boy­lu bos­luy­muş ki... A­ma ne a­sil bir ka­dın­mış ki yü­re­ği­ne dert ol­sa da e­vi­ne o­ca­ğı­na as­la i­ha­net et­mi­yor.
“Ma­dem ka­de­rim­de bu a­dam var­mış, o­na hiz­met­te ku­sur et­me­ye­yim” di­yor. Ko­ca­sı­na eş, kay­na­na­sı­na ge­lin, e­vi­ne o­ca­ğı­na da sa­hip o­lu­yor. Ka­ra­de­niz in­sa­nı da böy­le a­sil iş­te... Ne var ki e­lin­de de­ğil... Es­ki şen şak­rak ha­li bir da­ha gö­zük­mü­yor...
An­nem, on­dan söz e­der­ken der­di ki, “ev­de ol­sun, bah­çe­de ol­sun a­ra­da bir ah çe­kip öy­le ma­ni­ler söy­ler, öy­le a­ğıt­lar ya­kar­dı ki, din­le­ye­nin yü­re­ği sız­lar­dı.”
­Ni­te­kim ken­di­si­ne ya­pı­lan bun­ca zul­me kar­şı kim­se­ye zer­re e­dep­siz­li­ği ol­ma­yan, ter­bi­ye­si ge­re­ği sır­rı­nı kim­se­ye aç­ma­yan bu a­sil ka­dı­nın Rı­fat Am­ca’dan da üç ev­la­dı o­lu­yor.
­Rı­fat Am­ca kıy­met bi­li­yor mu? Ne ge­zer... Ay­nı vur­dum­duy­maz ay­nı so­rum­suz ay­nı pa­sak­lı Rı­fat...
A­ma ke­de­ri­ni i­çi­ne a­tan Gü­la­zer Yen­gem çok sür­mü­yor, beş al­tı se­ne i­çin­de ve­rem se­be­biy­le ha­ya­tı­nın ba­ha­rın­da ö­lü­yor.
­Ma­hal­le­li ya­şa­nan­la­ra ses çı­kart­mı­yor a­ma kim­se de Rı­fat Am­ca’nın yü­zü­ne bak­mı­yor. Ço­cuk­la­rı­nın bi­le hay­rı­nı gör­mü­yor. Al­dı­ğı ah se­be­biy­le ol­sa ge­rek ha­ya­tı­nın ge­ri ka­lan kıs­mı­nı sü­rü­ne sü­rü­ne re­zil bir şe­kil­de nok­ta­lı­yor. He­le de böy­le bir ko­nu­da ah a­lan if­lah o­lur mu?
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Bu Adam Kimin Ahını Aldı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Ziynet Sali 4 Full Albümü

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Abartisiz Atis Serbest-
Buraya geçin: