Hosgeldiniz.... AyMaRaLCaN Bilgi Paylasim Platformuna..... Cay Isterseniz ( Hayali Büfe ) Smile Sagda Büfemiz Var Buyurun Bir Bardak Alin Afiyetle Icin Seker Bitmis ise Lütfen Zile Tiklayin Servisimiz Yardimci Olacaktir..... ..Keyifli Seyirler Dilerim Smile Bye ...
Yazar ---- > Wink AyMaRaLCaN 
AnasayfaGüncel KonularGaleriSSSAramaKayıt OlGiriş yap
En son konular
»  Acilinden Kaciyorum ...Görüsmek Umudu Ile <---- Bye
Cuma Ara. 14, 2012 7:05 am tarafından AyMaRaLCaN

» Bir Sarkisin Sen
Cuma Ara. 14, 2012 7:03 am tarafından AyMaRaLCaN

» MerHaba MerHaba :)
Cuma Ara. 14, 2012 6:58 am tarafından AyMaRaLCaN

» Azerbaycan Yemekleri,Azerbaycan Yemek Kültürü,Azerbaycan Mutfağı
Cuma Ara. 14, 2012 6:49 am tarafından AyMaRaLCaN

» ORHAN AFACAN SIIRLERI Tas Atan Cocuklar
Cuma Kas. 30, 2012 7:48 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Bu Mezarda Bir Garip Var
Cuma Kas. 30, 2012 3:51 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Bizden Geriler (Gam Kasavet)
Cuma Kas. 30, 2012 3:49 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Benim Hayatım
Cuma Kas. 30, 2012 3:48 am tarafından AyMaRaLCaN

» Aşık Mahzuni Şerif - Babasını (Bir Fakirin Hatırını)
Cuma Kas. 30, 2012 3:46 am tarafından AyMaRaLCaN

Tarıyıcı
 Kapı
 Indeks
 Üye Listesi
 Profil
 SSS
 Arama
Istatistikler
Toplam 7 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: AyBüke

Kullanıcılarımız toplam 28063 mesaj attılar bunda 19753 konu
Arama
 
 

Sonuç :
 
Rechercher çıkıntı araştırma
Similar topics
  Sosyal yer imi
  Sosyal yer imi digg  Sosyal yer imi delicious  Sosyal yer imi reddit  Sosyal yer imi stumbleupon  Sosyal yer imi slashdot  Sosyal yer imi yahoo  Sosyal yer imi google  Sosyal yer imi blogmarks  Sosyal yer imi live      

  www.ay-maral-can.forum-aktiv.com

  Sosyal bookmarking sitesinde adresi saklayın ve paylaşın
  En bakılan konular
  Azerbaycan Bayragi
  Çok Güzel Kalp Resimler,i Güller ve Kalpler,
  Türkmenistan (3) - Türkmen İsimleri
  Xürremiler Herekatı ve Babek
  Acilinden Kaciyorum ...Görüsmek Umudu Ile <---- Bye
  Bir Sarkisin Sen
  MEN TELESMİREM Semed Vurgun ..1954
  Radyo icin Tema Resimleri Resimler Resim
  MerHaba MerHaba :)
  ŞİİR DİNLETİSİ SUNU METNİ

  Paylaş | 
   

   Üç Yaşındaki Sabinin Suçu Ne

  Aşağa gitmek 
  YazarMesaj
  Misafir
  Misafir
  avatar


  MesajKonu: Üç Yaşındaki Sabinin Suçu Ne   Perş. Ara. 02, 2010 3:42 am

  Üç ya­şın­da­ki sa­bi­nin su­çu ne?


  A­i­le, o­la­yı po­li­se ha­ber ver­me­den ön­ce sa­ğı so­lu çok a­ra­dı­lar. E­şe dos­ta hı­sım ak­ra­ba­ya sor­du­lar. A­ma hiç kim­se mi­nik Si­bel hak­kın­da bir ke­li­me bil­mi­yor­du...

  Kom­şu­mu­zun kı­zı Si­bel üç ya­şın­day­dı. O gün an­ne­siy­le dı­şa­rı­ya çı­ka­cak­lar­dı. Se­vin­cin­den uçu­yor­du kız­ca­ğız. Sa­bır­sız­dı so­ka­ğa çık­mak için. An­ne­si ar­dın­dan ses­len­se de al­dır­ma­dı:
  -Kı­zım dur bek­le be­ni!
  Si­bel, ken­di­ni bek­le­yen teh­li­ke­den ha­ber­siz, mer­di­ven­ler­den pıt pıt ine­rek so­ka­ğa çık­mış­tı.
  Se­vinç için­de sa­ğı­na so­lu­na ba­kı­nır­ken ken­di­si­ne yak­la­şan iki genç ada­mı gör­dü. Bun­la­rı ta­nı­yor­du. Bun­lar bü­fe­ciy­di. Kaç kez on­lar­dan çi­ko­la­ta al­mış­tı. Hiç kork­ma­dı.
  Oy­sa bi­ri yir­mi üç di­ğe­ri otuz ya­şın­da­ki iki bü­fe­ci­nin ni­yet­le­ri iyi de­ğil­di! As­lın­da mi­nik kız­ca­ğı­zı ka­pı önün­de tek ba­şı­na gör­dük­le­rin­de gir­miş­ti şey­tan da­mar­la­rı­na. Bir an­da ver­miş­ler­di ka­rar­la­rı­nı:
  -Ai­le­si­ni arar “yir­mi bin li­ra­yı öder­si­niz, kı­zı­nı­zı alır­sı­nız” de­riz.
  Pe­ki, ai­le­sin­de bu ka­dar pa­ra ola­bi­le­ce­ği­ni ne­re­den bi­li­yor­lar­dı?
  Bir­kaç gün ön­ce mi­nik kı­zın ba­ba­sı, bu iki vic­dan­sız­la soh­bet edi­yor­muş. Çün­kü kom­şu­la­rı. Laf la­fı aç­mış ve yir­mi bin li­ra­sı ol­du­ğu­nu bir söz sı­ra­sın­da söy­le­miş.
  Ah keş­ke söy­le­mez olay­dı? Ne­re­den bi­le­bi­lir­di pa­ra için bu iki mer­ha­met­siz yü­re­ğin gö­zü­nü hırs bü­rü­ye­ce­ği­ni... İş­te o gün ağ­zın­dan ka­çır­dı­ğı bu sır se­be­biy­le bu iki kom­şu, pa­ra­sı­na düş­man ol­muş ve el­de ede­bil­mek için üç ya­şın­da­ki mi­nik kı­zı­nı ka­çır­ma­ya ni­yet­len­miş­ti.
  Si­bel ka­çı­rıl­ma­nın ne ol­du­ğu­nu bi­le bil­me­den ka­çı­rı­lı­yor, hat­ta bel­ki bu­nu bir sak­lam­baç sa­nı­yor­du. Ne va­kit ki am­ca­la­rın stres­li ha­li yüz­le­ri­ne yan­sı­mış­tı. Kor­kup ağ­la­ma­ya baş­la­mış­tı. Ağ­la­sa da yal­var­sa da na­fi­ley­di ar­tık. Çün­kü iki ka­fa­dar, dö­nül­mez bir yo­la gir­miş­ti.
  Öte ta­raf­tan Si­bel’in an­ne­si, bi­raz son­ra aşa­ğı in­di­ğin­de kı­zı­nı bu­la­ma­mış­tı. Sa­ğa bak­mış, so­la bak­mış kı­zı yok. Ne ta­ra­fa se­ğir­te­ce­ği­ni bi­le­me­den koş­ma­ya baş­la­mış. Bir apart­ma­na çı­kı­yor, bir so­ka­ğa ini­yor, bir sa­ğa bir so­la se­ğir­ti­yor ama ko­yun gi­bi me­li­yor­muş:
  “Si­bel yav­rum ne­re­de­sin!”
  Si­bel yer ya­rıl­mış­tı da san­ki ye­rin di­bi­ne gir­miş­ti. Mi­nik ço­cuk bir an­da yok ol­muş­tu.
  Ai­le, ola­yı po­li­se ha­ber ver­me­den ön­ce sa­ğı so­lu çok ara­dı­lar. Eşe dos­ta hı­sım ak­ra­ba­ya sor­du­lar. Ama hiç kim­se mi­nik Si­bel hak­kın­da bir ke­li­me bil­mi­yor­du.
  Der­ken yü­rek­le­ri­ni ağ­zı­na ge­ti­ren te­le­fon­la yı­kıl­dı­lar:
  Si­bel’i ka­çı­ran iki ki­şi, te­le­fon­da fid­ye is­ti­yor­du. Ça­re­siz po­li­se ha­ber ver­di­ler. İz­mir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ağır Suç­lar Bü­ro Amir­li­ği bün­ye­sin­de gö­rev­len­di­ri­len özel ekip kü­çük Si­bel’in izi­ne ula­şa­bil­mek için so­ruş­tur­ma­ya baş­la­mış­tı.
  İşi­nin uz­ma­nıy­dı po­lis­ler. Hiç­bir şey­den ha­be­ri yok­muş gi­bi dav­ran­sa­lar da bü­fe iş­le­ten iki ka­fa­dar­dan şüp­he­len­miş­ti. Ya­pı­lan sor­gu­la­ma­da ola­yın kor­kunç bo­yu­tu or­ta­ya çı­ka­cak­tı. An­lat­mış­tı iki mer­ha­met fu­ka­ra­sı:
  “Si­bel’i yal­nız gö­rün­ce ak­lı­mı­za gel­di. Bu kı­zı ka­çı­rır­sak, ba­ba­sı­nın bi­ze sö­zü­nü et­ti­ği yir­mi bin li­ra­yı fid­ye ola­rak ala­bi­li­riz, de­dik. An­cak iki gün son­ra bu olay ga­ze­te­ler­de ya­yın­la­nın­ca kork­tuk. Yan­lış bir işe gi­riş­ti­ği­mi­zi an­la­yıp vaz­ge­çe­lim de­dik. Si­bel’i sak­la­dı­ğı­mız yer­den alıp ge­tir­dik, ev­le­ri­nin önü­ne bı­rak­tık. Fa­kat ço­cuk bi­zi ta­nı­yor­du. Söy­ler­se bi­zi ge­lip bu­lur­lar di­ye en­di­şe­len­dik. He­men ani bir ka­rar­la kı­zı tek­rar ka­çır­dık. Si­bel’i kab­lo ile bo­ğa­rak öl­dür­dük. Son­ra bir çöp tor­ba­sı­na ko­ya­rak bah­çe­ye göm­dük!..”
  Acı ha­ber ai­le­si­ne ulaş­tı­ğın­da kü­çük kı­ya­met kop­tu. Ana­sı ba­ba­sı si­nir kriz­le­ri ge­çi­ri­yor­du. Bir ca­na kıy­mak bu ka­dar ko­lay mıy­dı? Bu ka­dar mı vic­dan­sız­la­şı­yor­du in­san­lar?
  Pa­ra hır­sı buy­du iş­te... As­lın­da dur­duk yer­de ka­til ol­muş­lar­dı? Ne pa­ra­ya ka­vuş­muş ne de ra­ha­ta er­miş­ler­di? Çık­tık­la­rı yan­lış yol­da bir ma­sum yav­ru­nun ka­ti­li ol­muş­lar, ge­le­cek­le­ri­ni de mah­vet­miş­ler­di?
  Hiç­bir şey­den ha­be­ri ol­ma­yan yav­ru­ca­ğın ne gü­na­hı var­dı? Ona çok ağ­la­dık... Bir ço­cu­ğa pa­ra için na­sıl kı­yı­la­bi­lir­di? Kalp­ler bu ka­dar mı taş­laş­mış, gö­nül­ler bu ka­dar mı mer­ha­met­siz­leş­miş­ti Al­lah’ım?
  Öte yan­dan in­san, en ya­kın kom­şu­suy­la da­hi bir çift laf ede­me­ye­cek miy­di?

  alinti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
   
  Üç Yaşındaki Sabinin Suçu Ne
  Sayfa başına dön 
  1 sayfadaki 1 sayfası
   Similar topics
  -
  » Vadideki Zambak ~ Balzac

  Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
   :: Abartisiz Atis Serbest-
  Buraya geçin: